โลจิสติกส์เพื่อให้สามารถบริการงาน Logistics ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสินค้ามีความปลอดภัย เราจึงมีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อบริหารงาน โดยนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บและจัดการสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วคุณสมบัติต่างๆของระบบ WMS เช่น

  • ฐานข้อมูลสินค้า (Product master) และลูกค้า (Customer master)

  • การติดตามการรับสินค้าเข้าคลัง

  • การควบคุมสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ตาม

  • การกำหนดระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด หรือสูงสุด

  • การจัดทำรายงานต่างๆที่เป็นมาตรฐาน

  • ฟังค์ชั่นการเติมสินค้าจากพื้นที่จัดเก็บ (Buffer) ไปยังพื้นที่จ่ายสินค้า (Pick face)

ระบบการจัดการคลังสินค้านี้ จะช่วยให้สามารถนำเสนอการบริการโลจิสติกส์ได้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน WMS และดูรายงานต่างจากระบบได้ง่าย นอกจากนี้ ระบบ WMS ยังรองรับต่อความต้องการอื่นๆ เช่น

  • การติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า (Product tracking)

  • การแสดงภาพสินค้า (Product Visualization)

  • การจัดทำรายงานต่างๆเพิ่มเติม (Customized management reports)

  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆ (Data interchange / EDI / Interface)