/

ประวัติความเป็นมา

  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้ถือกำเนิดกิจการขนส่งขึ้นมาโดยมีนายวสันต์ สุวรรณวัฒน์ เป็นผู้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เอ็กซเพรสเซอร์วิส

  • ต่อมาวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้ขยายกิจการ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ทรานสปอร์ต

  • ปี 2552-61 ได้ลงทุนเพิ่มในรถบรรทุก 6 ล้อ และรถกะบะตู้ อย่างต่อเนื่อง

  • ปี 2562 ผู้บริหารได้ลงทุนครั้งใหญ่ ก่อสร้างคลังสินค้าขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองส่งน้ำ จึงถือเป็นจุดกำเนิด บริษัท วี.เอส.โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการฝากสินค้า และ จัดส่งกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นโยบายคุณภาพ และ วัตถุประสงค์คุณภาพ


บริษัท วี.เอสทรานสปอร์ต จำกัด และ บริษัท วี.เอส.โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านงานบริการขนส่งสินค้าและบริการจัดการคลังสินค้า ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายต่อไปนี้

  • ความรวดเร็ว ในการรับ-ส่งสินค้า ให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าพึงพอใจ

  • คุณภาพงาน ด้วยการดูแลรักษาสินค้าให้ปลอดภัย คงคุณภาพ และถูกต้องครบถ้วน

  • ความรับผิดชอบ ต่อสินค้าและผู้ให้บริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

  • มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดส่งที่มีระบบติดตามผ่านดาวเทียม (GPS) และมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย(Safety) ติดตั่งกับรถทุกคัน

  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการเป็นตัวแทนให้บริษัทฯและลูกค้าโดยการแต่งกาย มีกิริยา มารยาทที่สุภาพเรียบร้อย เพื่อให้ผู้รับส่งสินค้าเกิดความพึงพอใจ

  • การประกันภัย มีประกันภัยสินค้าเพื่อความอุ่นใจของผู้ใช้บริการ

เป้าหมายและการให้บริการการให้บริการที่มุ่งเน้นความปลอดภัย

ซึ่งถือเป็นหัวใจของการทำงานขนส่งสินค้า เพราะหากเกิดความผิดพลาด หรือความประมาทในการขนส่ง ก็จะนำมาซึ่งความเสียหายที่ร้ายแรงได้


การให้บริการที่รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา

เป็นสิ่งสำคัญรองจากความปลอดภัย ดังนั้นบริษัทฯจึงมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีระบบเพื่อให้ส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น ศึกษาเส้นทางเดินรถให้มีระยะสั้นที่สุด


มีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดส่ง (ควบคุมด้วย GPS)

เราใช้ระบบ GPS เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการขนส่งในการบริหารจัดการรถขนส่ง เพื่อทราบสถานะรถขนส่งได้แบบทันที (Real time) และความถูกต้องชัดเจนเป็นหนึ่งในรากฐานของการบริการขนส่งสินค้าของเรา


การบริหารทรัพย์สิน

ด้วยการดูแลรักษาสินค้าให้ปลอดภัย คงคุณภาพ และถูกต้องครบถ้วน เราได้มีการใช้ระบบและเทคโนโลยี เข้ามาดำเนินกิจการด้านงานบริการขนส่งสินค้าและบริการจัดการคลังสินค้า ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารภาพลักษณ์ที่ดี

โดยการบริการ เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยยืดหลักนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัท อย่างเคร่งครัด